TV& VIDEO

20 triệu đồng

Nhặt được 20 triệu đồng, học sinh trả lại người đánh rơi

Nhặt được 20 triệu đồng, học sinh trả lại người đánh rơi

Tại Gia Lai, 3 học sinh nghèo sau khi nhặt được 20 triệu đồng đã tìm cách trả lại cho người đánh mất.