TV& VIDEO

8 tháng đầu năm

Thu hút FDI trong 8 tháng đạt 10,23 tỷ USD

Thu hút FDI trong 8 tháng đạt 10,23 tỷ USD

Trong 8 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư mới và tăng vốn đầu tư các dự án đang hoạt động tại Việt Nam thêm 10,23 tỷ USD, bằng 81% so với cùng kỳ năm 2013.