TV& VIDEO

áo ấm

Nếu thấy một cậu bé co ro trong giá rét, bạn sẽ làm gì?

Nếu thấy một cậu bé co ro trong giá rét, bạn sẽ làm gì?

Nếu nhìn thấy một cậu bé co ro trong giá rét, không mặc áo ấm, bạn sẽ làm gì?