Apartheid

Đảng Đại hội dân tộc Phi dẫn đầu cuộc tổng tuyển cử ở Nam Phi

Đảng Đại hội dân tộc Phi dẫn đầu cuộc tổng tuyển cử ở Nam Phi

Tại Nam Phi, hoạt động kiểm phiếu đang được tiến hành sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 7/5. Các kết quả sơ bộ cho thấy Đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) cầm quyền đang dẫn đầu.