TV& VIDEO

bản dự thảo

“Triển vọng ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam”

“Triển vọng ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam”

Phòng TM&CN Việt Nam vừa phối hợp với Hiệp hội thương mại Mỹ tại Việt Nam tổ chức diễn đàn “Triển vọng ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam”.