TV& VIDEO

bản kê khai

Tăng cường kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập

Tăng cường kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập

Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ vừa trình Bộ Chính trị xem xét và cho ý kiến về đề án Tăng cường thực hiện và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Đảng và Nhà nước.