TV& VIDEO

ban kiểm soát

Siết chất lượng kiểm toán trong lĩnh vực chứng khoán

Siết chất lượng kiểm toán trong lĩnh vực chứng khoán

Chất lượng kiểm toán trong lĩnh vực chứng khoán sẽ được siết chặt theo quy định mới tại Thông tư 183/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 18/1 tới.