TV& VIDEO

Báo cáo tài chính Nhà nước

Báo cáo tài chính Nhà nước được công khai: Người dân và DN được gì?

Báo cáo tài chính Nhà nước được công khai: Người dân và DN được gì?

VTV.vn - Nhà nước và các địa phương sẽ công khai báo cáo tài chính trên mạng để mọi người dân đều được biết và giám sát từ năm 2018.