TV& VIDEO

bị kháng

Tuyệt đối tuân thủ quy trình điều trị bệnh lao

Tuyệt đối tuân thủ quy trình điều trị bệnh lao

 Một trong những khó khăn của việc phòng và điều trị bệnh lao chính là người bệnh tự ý bỏ điều trị hoặc điều trị giữa chừng đã dẫn đến tình trạng kháng thuốc và đa kháng thuốc.