TV& VIDEO

bi kịch tình yêu

"Chúa đất" của Đỗ Bích Thúy - Bi kịch tình yêu bạo chúa

"Chúa đất" của Đỗ Bích Thúy - Bi kịch tình yêu bạo chúa

VTV.vn - "Chúa đất" là tác phẩm văn học thứ 13 viết về đề tài dân tộc miền núi của nhà văn Đỗ Bích Thúy.