TV& VIDEO

biểu thị

Hiển thị chất lượng mạng của iPhone bằng số - Cách nào?

Hiển thị chất lượng mạng của iPhone bằng số - Cách nào?

Thông thường, chất lượng mạng trên các điện thoại được hiển thị bằng các cột sóng hoặc các vòng tròn nhỏ ở góc của màn hình. Bạn có muốn thay đổi hiển thị này bằng các con số?