TV& VIDEO

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

VTV.vn - Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.