TV& VIDEO

bổ nhiệm thành viên Chính phủ

Chính phủ khóa mới sẽ có 5 Phó Thủ tướng, 17 Bộ trưởng

Chính phủ khóa mới sẽ có 5 Phó Thủ tướng, 17 Bộ trưởng

VTV.vn - Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.