TV& VIDEO

Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa

Lấy ý kiến về Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa

Lấy ý kiến về Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi đi thông tin về việc lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư quy định Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa giáo dục phổ thông.