bố trí vốn

Giá trị cổ phần hóa năm 2017 gấp 6 lần năm ngoái

Giá trị cổ phần hóa năm 2017 gấp 6 lần năm ngoái

Năm nay, số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa chỉ được gần một nửa kế hoạch phê duyệt của Thủ tướng, nhưng giá trị thực tế vốn Nhà nước đã được chuyển đổi lại cao gấp 6 lần năm ngoái.