TV& VIDEO

cai trị

Phe đối lập đệ đơn lên Tòa án Hiến pháp khởi kiện Chính phủ Thái Lan

Phe đối lập đệ đơn lên Tòa án Hiến pháp khởi kiện Chính phủ Thái Lan

Hai ngày sau bầu cử, chính trường Thái Lan vẫn không hề lặng sóng. Phe đối lập bắt đầu đệ đơn lên Tòa án Hiến pháp khởi kiện Chính phủ về việc tổ chức bầu cử mà họ gọi là vi hiến.