TV& VIDEO

Cam Lộ

Quảng Trị: Xuất hiện thêm một điểm dịch lở mồm long móng

Quảng Trị: Xuất hiện thêm một điểm dịch lở mồm long móng

Quảng Trị đã xuất hiện thêm một điểm có dịch bệnh lở mồm long móng tại huyện Cam Lộ.