cầm quyền

Campuchia: Bế tắc chính trị tiếp diễn

Campuchia: Bế tắc chính trị tiếp diễn

Đại diện của hai Đảng Nhân Dân Campuchia và Đảng Cứu quốc đối lập đã đàm phán không thành công.