TV& VIDEO

cán bộ ngoại giao

Tổng Bí thư tiếp các Đại sứ mới được bổ nhiệm

Tổng Bí thư tiếp các Đại sứ mới được bổ nhiệm

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ 27 Đại sứ và Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm và chuẩn bị nhận nhiệm vụ công tác tại nước ngoài.