TV& VIDEO

cần điều chỉnh

8 nội dung cần điều chỉnh trong Luật Đấu thầu

8 nội dung cần điều chỉnh trong Luật Đấu thầu

 Sáng 14/8, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các chuyên gia đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến sửa đổi Luật Đấu thầu. 8 nội dung cần điều chỉnh trong Luật mới đã được đưa ra.