TV& VIDEO

Cảnh Hưng

Đền Sòng Sơn - Một trong 400 điểm thờ Mẫu lớn nhất nước

Đền Sòng Sơn - Một trong 400 điểm thờ Mẫu lớn nhất nước

Trong hệ thống tín ngưỡng thờ Mẫu ở nước ta, đền Sòng Sơn, Thanh Hóa luôn được nhắc tới là một ngôi đền thiêng thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh.