TV& VIDEO

cấp phát

Bất cập cơ chế tài chính đầu tư vào khoa học công nghệ

Bất cập cơ chế tài chính đầu tư vào khoa học công nghệ

Chậm trễ cấp phát kinh phí cho các dự án, nhiều thủ tục thanh quyết toán quá cứng nhắc… là một số vướng mắc của cơ chế tài chính khiến chất lượng nhiều đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ thấp đi.