TV& VIDEO

Cây trồng biến đổi gen

Báo chí quốc tế quan tâm đặc biệt việc Trung Quốc mở rộng cây trồng biến đổi gen

Báo chí quốc tế quan tâm đặc biệt việc Trung Quốc mở rộng cây trồng biến đổi gen

VTV.vn - Báo chí QT đang rất quan tâm đến việc Trung Quốc công bố kế hoạch thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển dịch sang sản xuất cây trồng nông nghiệp sử dụng công nghệ biến đổi gen.