TV& VIDEO

cây trồng chống hạn

Quảng Nam chuyển đổi diện tích lúa sang cây trồng chống hạn

Quảng Nam chuyển đổi diện tích lúa sang cây trồng chống hạn

VTV.vn - Quảng Nam đang thực hiện khá hiệu quả giải pháp chuyển đổi diện tích lúa sang cây trồng cạn.