TV& VIDEO

chạm đáy

Thị trường BĐS đang quay lại mức giá 6 năm trước

Thị trường BĐS đang quay lại mức giá 6 năm trước

Theo đánh giá của CBRE Vietnam, thị trường đang quay trở lại mức giá của 6 năm trước (2008), tương đương với một chu kỳ phát triển từ đỉnh thị trường.