TV& VIDEO

chất lượng không khí thấp

Gần 300 thành phố tại Trung Quốc ô nhiễm không khí

Gần 300 thành phố tại Trung Quốc ô nhiễm không khí

VTV.vn - Nghiên cứu của tổ chức môi trường Hòa Bình Xanh (Greenpeace) trong năm 2015 cho biết, gần 300 thành phố tại Trung Quốc có chất lượng không khí thấp hơn tiêu chuẩn.