TV& VIDEO

chạy công chức

Sửa đổi quy định về quản lý biên chế công chức

Sửa đổi quy định về quản lý biên chế công chức

VTV.vn - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.