TV& VIDEO

chênh lệch thu nhập

Các quốc gia nỗ lực thu hẹp chênh lệch thu nhập giữa phụ nữ và nam giới

Các quốc gia nỗ lực thu hẹp chênh lệch thu nhập giữa phụ nữ và nam giới

VTV.vn - Ngoài nâng cao nhận thức về bất bình đẳng thu nhập, các nước đang đưa ra những quy định mới bổ trợ cho bộ luật về bình đẳng giới có từ nhiều năm trước.