TV& VIDEO

chi bộ Đảng

Sinh hoạt chi bộ đảng tạm thời trong điều kiện mới

Sinh hoạt chi bộ đảng tạm thời trong điều kiện mới

VTV.vn - Trong điều kiện mới, tại một số cơ quan, đơn vị, các cấp ủy đã đổi mới mô hình tổ chức, cho lập các chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời.