TV& VIDEO

chỉ tiêu phát triển kinh tế

Phát huy tinh thần yêu nước, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Phát huy tinh thần yêu nước, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

VTV.vn - Chúng ta cần phát huy cao độ sức mạnh của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để vững bước đi lên.