TV& VIDEO

chiến lược xanh

Singapore xây dựng chiến lược xanh: Bắt đầu từ hành vi con người

Singapore xây dựng chiến lược xanh: Bắt đầu từ hành vi con người

Trong việc đánh giá sức mạnh tổng hợp của một quốc gia, một tiêu chí đang ngày càng được quan tâm hiện nay là sự phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường.