TV& VIDEO

chiến lược xuất khẩu

DN nhỏ và vừa gặp nhiều sức ép trong cạnh tranh quốc tế

DN nhỏ và vừa gặp nhiều sức ép trong cạnh tranh quốc tế

 Với những rào cản kỹ thuật ngày càng nhiều từ thị trường thế giới, doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam càng gặp nhiều sức ép trong việc hướng ra bên ngoài.