TV& VIDEO

chiêu hồn

Những ngôi mộ gió ở huyện đảo Lý Sơn

Những ngôi mộ gió ở huyện đảo Lý Sơn

Những ngôi mộ gió ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vốn là những ngôi mộ không có hài cốt được người dân dựng lên để chiêu hồn, với hy vọng linh hồn của những binh phu trong đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải năm xưa được siêu thoát.