TV& VIDEO

chính đảng Anh

Bầu cử tại Anh: Nhiều vấn đề lớn sẽ có lời giải

Bầu cử tại Anh: Nhiều vấn đề lớn sẽ có lời giải

VTV.vn- Chỉ còn 3 ngày nữa, nước Anh sẽ tiến hành cuộc tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội mới và kết quả sẽ quyết định thành phần Chính phủ mới của nước Anh trong nhiệm kỳ 5 năm tới.