TV& VIDEO

chính tả

Facebook cho phép chỉnh sửa bài viết

Facebook cho phép chỉnh sửa bài viết

 Lần đầu tiên, mạng xã hội Facebook cho phép người viết chỉnh sửa nội dung bài viết sau khi đã đăng tải trên trang.