TV& VIDEO

cho chữ

77 ông đồ tham gia viết thư pháp tại Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017

77 ông đồ tham gia viết thư pháp tại Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017

VTV.vn - 77 ông đồ sẽ tham gia viết thư pháp tại Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017, trong đó có các nhà đại thư pháp Cung Khắc Lược, Nguyễn Thế Anh.