TV& VIDEO

chưa đến mức

Thiếu số liệu chính xác về cá tra nguyên liệu

Thiếu số liệu chính xác về cá tra nguyên liệu

 Tại một số tỉnh ở ĐBSCL xảy ra tình trạng nơi thì dư thừa cá tra nguyên liệu, nơi đủ và có nơi lại thiếu trầm trọng. Tuy nhiên, một điểm chung là các địa phương đều khó khăn trong việc thiếu số liệu chính xác về nguyên liệu cá tra.