TV& VIDEO

chưa thật

Đầu tư giáo dục miền núi - giảm tỷ lệ học sinh bỏ học

Đầu tư giáo dục miền núi - giảm tỷ lệ học sinh bỏ học

Tại tỉnh Khánh Hòa, cùng với đầu tư về cơ sở vật chất, việc tạo điều kiện môi trường giáo dục thuận lợi, khuyến khích học sinh ra lớp đã góp phần giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ lớp giữa chừng trong năm học này.