TV& VIDEO

chuẩn mực

Ngân hàng Nông nghiệp triển khai trung tâm dịch vụ kiều hối

Ngân hàng Nông nghiệp triển khai trung tâm dịch vụ kiều hối

Sáng 10/4, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã đưa vào hoạt động Trung tâm dịch vụ kiều hối Agribank, thực hiện chức năng quản lý điều hành các sản phẩm dịch vụ kiều hối, giao dịch ngoại tệ cá nhân.