TV& VIDEO

chức việc

Linh hoạt trong giáo dục quốc phòng - an ninh

Linh hoạt trong giáo dục quốc phòng - an ninh

Tại buổi thảo luận, đại đa số đại biểu đề nghị thông qua Luật này trong kỳ họp thứ 5 với yêu cầu bổ sung quy định tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và đào tạo, giữa các trường học và các cơ sở giáo dục quốc phòng an ninh.