TV& VIDEO

chương trình chuẩn bị

Văn phòng Trung ương Đảng triển khai nhiệm vụ 2014

Văn phòng Trung ương Đảng triển khai nhiệm vụ 2014

Sáng 3/1, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và thảo luận các phương hướng nhiệm vụ năm 2014.