TV& VIDEO

chuyên đề

"Các tác phẩm Chuyên đề - Khoa giáo ở nhiều Đài địa phương có cách thể hiện rất mới"

"Các tác phẩm Chuyên đề - Khoa giáo ở nhiều Đài địa phương có cách thể hiện rất mới"

VTV.vn - Đây là nhận định của nhà báo Đinh Thúy Hằng, Trưởng Ban giám khảo chương trình Chuyên đề - Khoa Giáo, về các tác phẩm tham gia LHTHTQ lần thứ 35 ở thể loại này.