TV& VIDEO

chuyển dịch

Kiều hối chuyển dịch vào bất động sản

Kiều hối chuyển dịch vào bất động sản

Kiều hối chảy mạnh về Việt Nam trong năm 2013 với 11 tỷ USD và dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn định trong năm nay.