TV& VIDEO

chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Việt Nam kiên định áp dụng nguyên tắc hội nhập cốt lõi

Việt Nam kiên định áp dụng nguyên tắc hội nhập cốt lõi

VTV.vn - Cho dù bất kỳ khả năng nào xảy ra, TPP cũng đã trở thành một hình mẫu về thương mại tự do toàn cầu.