TV& VIDEO

cổ đông nội bộ

Xu hướng cổ phần tập trung tại các doanh nghiệp đại chúng

Xu hướng cổ phần tập trung tại các doanh nghiệp đại chúng

Mùa đại hội cổ đông đang diễn ra, một thực tế dễ nhận thấy là cơ cấu cổ đông tại các doanh nghiệp đại chúng đang dần tập trung và đậm đặc hơn, không còn phân tán như trước.