cơ hoành

Việt Nam đạt được những thành tựu y khoa ngang tầm khu vực và thế giới

Việt Nam đạt được những thành tựu y khoa ngang tầm khu vực và thế giới

Với sự nỗ lực của các thầy thuốc, y học Việt Nam những năm qua liên tục đạt được những thành tựu ngang tầm với y học của khu vực và thế giới.