TV& VIDEO

Cơ quan năng lượng nguyên tử

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Canada

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Canada

VTV.vn - VTV News trân trọng chuyển tới quý vị và các bạn Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Canada.