công ty hợp danh

Quy định 5 hình thức đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp

Quy định 5 hình thức đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp

 Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, vừa được Thủ tướng ký ban hành, trong đó quy định 5 hình thức đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.