TV& VIDEO

cung vượt quá cầu

Tập trung cho tăng trưởng hợp lý

Tập trung cho tăng trưởng hợp lý

Sau khi tăng chậm lại trong 2 năm trước (năm 2012 tăng 6,81%, năm 2013 tăng 6,04%), CPI tiếp tục tăng khá thấp trong 5 tháng đầu năm 2014.