TV& VIDEO

đa nguyên

Danh chính và chính danh trong góp ý Hiến pháp

Danh chính và chính danh trong góp ý Hiến pháp

 Lợi dụng danh nghĩa góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, một số phần tử với suy nghĩ lệch lạc về vai trò lãnh đạo của Đảng đã làm những việc thiếu chính danh. Đây là việc làm cần lên án.